Φυσιοθεραπεία

Ο Φυσιοθεραπευτής παρέχει υπηρεσίες αποσκοπώντας στην ανάπτυξη, διατήρηση και αποκατάσταση της μέγιστης κίνησης και λειτουργικής ικανότητας των ανθρώπων. Μπορεί να βοηθήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής, όταν η κίνηση και η λειτουργία απειλούνται από γήρανση, τραυματισμό, ασθένειες, διαταραχές, καταστάσεις ή περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Η Φυσιοθεραπεία βοηθά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων, λαμβάνοντας υπόψη τη σωματική, ψυχολογική, συναισθηματική και κοινωνική ευημερία. Ανήκει στον τομέα της υγείας και περιλαμβάνει την πρόληψη, τη θεραπεία/παρέμβαση, την προσαρμογή και την αποκατάσταση.

Οι Φυσιοθεραπευτές είναι αρμόδιοι επαγγελματικά να:

  •  – προβούν σε αξιολόγηση του ασθενή
  •  – εκτιμούν τα ευρήματα από τις εξετάσεις
  •  – διατυπώνουν μια υπόθεση/διάγνωση, μια πρόγνωση και ένα πλάνο θεραπείας
  •  – εφαρμόσουν το φυσιοθεραπευτικό πρόγραμμα παρέμβασης
  •  – καθορίσουν τα αποτελέσματα την παρέμβασης
  •  – αποφασίσουν πότε πρέπει να αναφερθούν και να συστήσουν έναν άλλον επαγγελματία υγείας στον ασθενή
  •  – προτείνουν τρόπους αυτοδιαχείρισης και να εκπαιδεύσουν τεχνικές αυτοθεραπείας

Ο Φυσιοθεραπευτής έχει την εκτενή γνώση του σώματος και των κινητικών του αναγκών, η οποία είναι κεντρικής σημασίας για τον καθορισμό της διάγνωσης και της παρέμβασης. Ο τρόπος προσέγγισης ποικίλει ανάλογα με το αν η παρέμβαση ασχολείται με την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη, τη θεραπεία ή την αποκατάσταση.